„Ochrona środowiska u progu rewolucji przemysłowej 4.0”

Materiał opracowany przez: Józef Stalec, •  opublikowano: 18 kwietnia 2018

W dniu 27 marca 2018 roku odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie konferencja pt. „Ochrona środowiska u progu rewolucji przemysłowej 4.0” z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, kuratorium oświaty, lokalnych firm i uczelni. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły wzięli w niej udział: Podkarpacki Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch, Pełnomocnik Prezydenta Rzeszowa ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych - Henryk Wolicki, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - Andrzej Kulig, przedstawiciele firmy Pratt & Whitney S.A: Marek Darecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generelny, Andrzej Czarnecki - Dyrektor ds. Komunikacyjnych, Karolina Tucharz – Z-ca Dyrektora Personalnego, przedstawiciele firmy ZETO Rzeszów Sp. z o.o.: Janusz Błażej - Wiceprezes Zarządu, Mariusz Dymek - Kierownik Działu Projektowo-Programowego, przedstawiciele firmy FIBRAIN: Dyrektor Procesów Biznesowych i Administracyjnych – Małgorzata Lorenc, Specjalista ds. HR - Magdalena Szponder, Piotr Gaber prelegent na konferencji, przedstawiciele BSH Rzeszów: Damian Kowalczyk – Lider Projektów działu Research&Development, Kamil Siewierski - Inżynier Rozwoju działu Research&Development, Sabina Grabowska - Specjalista ds. Personalnych działu HR, przedstawicielka G2A – Katarzyna Dyrcz, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ – dr Andrzej Rozmus, Asystent w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr inż. Tomasz Warzocha, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich Oddział Rzeszów – Janusz Dobrzański, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego - Piotr Pukała, długoletni dyrektor ZST Rzeszów – Jerzy Maślanka, przedstawiciele Rady Rodziców ZST - Przewodnicząca Elżbieta Pięta, Wiceprzewodniczący RR – Mirosław Drożdż. Konferencji przysłuchiwała się licznie zgromadzona w auli młodzież z ZST Rzeszów oraz z zaproszonych Gimnazjów Nr 6, 11, 13 (lub Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie) wraz z opiekunami.

Zdjęcie: _MG_2249.jpgZdjęcie: _MG_2293.jpgZdjęcie: _MG_2245.jpg

Konferencja rozpoczęła się od powitania zebranych przez dyrektora ZST Edytę Niemiec. Podkreśliła ona, że „Problem ochrony naturalnego środowiska, to zagadnienie niezwykle ważne, będące ciągle wyzwaniem dla rozmaitych grup społecznych czy zawodowych. (…) Zadaniem współczesnej szkoły w tej sytuacji zdaje się być – ciągła troska o świadomość ekologiczną młodego pokolenia”. Następnie głos zabrał pomysłodawca i główny organizator debaty, wicedyrektor ZST Rzeszów Eugeniusz Bury, który przedstawił swoje oczekiwania związane z konferencją i jej cele.

Zdjęcie: _MG_2312.jpgZdjęcie: _MG_2369.jpgZdjęcie: _MG_2330.jpg

Zadaniem tego wydarzenia była popularyzacja działań różnych podmiotów na rzecz ochrony środowiska na terenie Rzeszowa i gminy, jak też stworzenie forum do prezentacji najnowszych technologii służących temu celowi. Ponadto konferencja stała się okazją do naświetlenia perspektyw edukacyjnych województwa podkarpackiego i pozwoliła zgromadzonej w auli młodzieży poznać oczekiwania jej przyszłych pracodawców.

Jako pierwsza zabrała głos Małgorzata Rauch (Podkarpacki Kurator Oświaty), która wygłosiła referat: „Priorytety programu rozwoju edukacji w Województwie Podkarpackim”. Skoncentrowała się w szczególności na edukacyjnych perspektywach podkarpackiej oświaty, zmianach w szkolnictwie, kierunkach strategicznych w kształceniu zawodowym i pilnej potrzebie podejmowania współpracy przez podkarpackie szkoły z pracodawcami.

Zdjęcie: _MG_2247.jpgZdjęcie: _MG_2217 (2).jpgZdjęcie: _MG_2230.jpg

Kolejny referat pt. „Walory środowiskowe Rzeszowa na tle rozwoju infrastruktury przemysłowej” wygłosił Henryk Wolicki (Urząd Miasta Rzeszowa). W swoim wystąpieniu podkreślił, że Rzeszów jest miastem dynamicznie rozwijającym się, do którego napływa wiele nowych technologii, a jednocześnie troszczącym się ochronę środowiska. Miasto podejmuje i będzie podejmować rozmaite działania chroniące jego środowisko (np. wybudowano ponad 200 km sieci ciepłowniczych, zlikwidowano uciążliwe kotłownie węglowe, wybudowano fabrykę wody, powstają dwie linie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na energię, co pozwoli rocznie unieszkodliwić ok. 180. tys. ton śmieci). To właśnie dzięki takim inwestycjom mówi się o Rzeszowie jako o „Zielonym Mieście”.

Następny prelegent Marek Darecki (Pratt & Whitney) rozpoczął swoje wystapienie od apelu do zgromadzonej w sali młodzieży, aby poważnie traktowała naukę w szkole, troszczyła się o własną edukację i rozwój osobowości: czynniki te mogą mieć decydujący wpływ na jej przyszłą karierę zawodową (przemysł lotniczy oferuje dla utalentowanej młodzieży atrakkcyjną pracę i zarobki). Prezes najważniejszej firmy Doliny Lotniczej zaakcentował również, jak najnowsze osiągnięcia techniczne wpływają na ochronę środowiska (Pratt & Whitney przoduje pod tym względem, czego przykładem może być zaprojektowana przez inżynierów firmy przekładnia do najnowszej generacji silników lotniczych, zmniejszająca o 15 % zużycie paliwa, redukująca o 50 % emisję toksycznych składników spalin silników lotniczych i o 75% hałas).

Zdjęcie: _MG_2265.jpgZdjęcie: _MG_2309.jpgZdjęcie: _MG_2282.jpg

Andrzej Kulig (Podkarpacki Urząd Marszałkowski) mówił o wyzwaniach stawianych przed gospodarką w obiegu zamkniętym. Jego zasadnicze rozważania skoncentrowane były na problematyce wykorzystania odpadów powstałych w cyklu życia produkcyjnego surowców, zmniejszenia ilości odpadów, a zarazem ich odzysku i recyklingu.

Mariusz Dymek (ZETO Rzeszów) skupił się w swoim wystąpieniu na zagadnieniu technologii informatycznych w służbie kreatywnego społeczeństwa i innowacyjności w biznesie. Mówił o roli technologii informatycznych w biznesie, o ich wpływie na wydajność produkcji oraz o zaletach i korzyściach wynikających z wdrażania systemów optymalizujących produkcję.

Z kolei Piotr Gaber (FIBRAIN) skoncentrował się na innowacyjnym rozwoju branży telekomunikacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Przedstawił rozwijane w firmie produkty i technologie oraz działania proekologiczne, takie jak: wdrożenie utrzymywanie Systemu Zarządzania Środowiskiem, przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, segregacja odpadów i przekazywanie ich do recyklingu i odzysku, inwestowanie w odnawialne źródła energii, stosowanie urządzeń ochrony środowiska w oddziałach firmy, szkolenia pracowników na temat zachowań proekologicznych.

Zdjęcie: _MG_2375.jpgZdjęcie: _MG_2349.jpgZdjęcie: _MG_2342.jpg

Konferencję zakończyło wystąpienie Damiana Kowalczyka, Kamila Siewierskiego i Sabiny Grabowskiej (BSH Rzeszów), którzy m.in. prezentowali nowe kategorie produktów (np. „inteligentne odkurzacze”), nieustannie doskonalone, także pod względem proekologicznym, bo ochrona środowiska i klimatu jest integralną częścią strategii firmy BSH. Produkowany przez nią sprzęt gospodarstwa domowego oszczędza energię i wodę; firma, stosując wytyczne ochrony środowiska, oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju, stara się bardzo odpowiedzialnie wykorzystywać zasoby naszej planety. Przedstawiciele firmy BSH przygotowali również dla zgromadzonej w sali młodzieży konkurs z upominkami na temat firmy BSH.

Po tym wystąpieniu, w ramach tzw. wolnej dyskusji głos zabrał Janusz Dobrzański (SIMP Rzeszów). Przywołał w swojej wypowiedzi m.in. twórców COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego i Janusza Baurskiego, tak zasłużonych dla rozwoju przemysłu na Podkarpaciu, mówił również o stowarzyszeniu, któremu prezesuje od lat, którego działalność nakierowana jest na inicjatywy użyteczne społeczeństwu. Konferencję podsumowała i zamknęła Edyta Niemiec (ZST), dziękując wszystkim prelegentom i gościom za uczestnictwo w niej, a także podkreśliła bezdyskusyjny walor takiej wymiany poglądów praktyków na temat działań ochronnych u progu rewolucji przemysłowej 4.0.

Zdjęcie: _MG_2384.jpgZdjęcie: _MG_2391.jpg

Podsumowanie: Działania na rzecz ochrony środowiska są koniecznością, stają się - na szczęście - w ostatnich latach coraz popularniejsze, doprowadzając nawet do powstania nowej subkultury, tworzonej głównie przez ludzi wykształconych, świadomych, jak ważne jest bycie przyjaznym dla środowiska. Konferencja była ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, ale również istotnym instrumentem upowszechnienia wśród młodzieży wiedzy na temat znaczenia ochrony środowiska, w którym żyjemy, uczymy się i pracujemy.