LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV

Materiał opracowany przez: Barbara Gajewska, •  opublikowano: 29 października 2016

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr XIV W ZST RZESZÓW

W Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV z innowacją Edukacja wojskowa młodzież zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i realizuje szkolenie wojskowe. Od 2007 roku patronat nad klasami wojskowymi sprawuje 21 Batalion Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zajęcia wojskowe kształtują osobowość i charakter młodego człowieka, uczą patriotyzmu, samodyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu i odpowiedzialności. Wysoki poziom szkolenia wojskowego zapewnia absolwentom szkoły możliwość podjęcia pracy w służbach mundurowych, a także kształcenia się na wyższych uczelniach wojskowych i cywilnych.

2. INFORMACJE DODATKOWE - INNOWACJA WOJSKOWA

W ramach wyróżnienia szkoły za wysoki pozioma wyszkolenia wojskowego, we wrześniu 2017 roku klasy wojskowe w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV objęte zostały "Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej". Szkolenie wojskowe realizowane w ramach innowacji Edukacja wojskowa obejmuje łącznie 185 godzin zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych oraz 30 godzin samokształcenia. Ponadto 8-godzinne zajęcia ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych w 21 Batalionie Dowodzenia oraz pięciodniowy obóz szkoleniowy. Zajęcia poligonowe mają na celu uzupełnić i wzbogacić realizowaną tematykę ogólnowojskową, której w sposób efektywny nie można zrealizować w trakcie zajęć szkolnych, jak i pozwolą sprawdzić praktyczne umiejętności uczniów. Proces kształcenia wojskowego kończy się egzaminem w klasie 3 i uzyskaniem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły oraz certyfikatem MON. Dalszym etapem edukacji wojskowej absolwentów liceum ogólnokształcącego jest dobrowolne szkolenie wojskowe, zakończone złożeniem przysięgi żołnierskiej oraz możliwość podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach wojskowych.

3. UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W WYNIKU KSZTAŁCENIA (KURSY, SZKOLENIA)

Podczas nauki w szkole uczniowie klas wojskowych uczestniczą w szkoleniach i kursach specjalistycznych, dzięki którym uzyskują dodatkowe kwalifikacje wojskowe potwierdzone certyfikatem, a są to:

 • Szkolenie spadochronowe
 • Szkolenie wspinaczkowe
 • Szkolenie strzeleckie
 • Alpinistyczne szkolenie z wykorzystaniem technik linowych
 • Kurs rozpoznania
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie techniki walki wręcz
 • Szkolenie dzienno-nocne
 • Kurs dowódców drużyn

4. SZKOŁA OD LAT WSPÓŁPRACUJE Z:

 • Ministerstwem Obrony Narodowej;
 • Biurem do Spraw Proobronnych;
 • 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie;
 • 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie;
 • ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Józefa Piłsudskiego;
 • Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Rzeszowie;
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Rzeszowie;
 • 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej;
 • Ligą Obrony Kraju
 • Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie

5. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kończący liceum ogólnokształcące nr XIV z innowacją Edukacja wojskowa będzie:

 • dobrze przygotowany do pracy w wojsku lub w innych służbach mundurowych, a także do nauki na wyższych uczelniach;
 • samodzielnie podejmował decyzje i wykonywał zadania podczas sytuacji zagrożenia
 • znał zasady bezpiecznego posługiwania się bronią wojskową
 • umiał udzielać pierwszej pomocy
 • znał obsługę radiostacji i umiał nawiązać kontakt drogą radiową
 • potrafił wyznaczyć azymut i określać kierunek marszu
 • znał zasady ewakuacji i sygnały alarmowe
 • znał ceremoniał wojskowy i regulamin
 • miał dobrą kondycję fizyczną i predyspozycje do wykonywania służby wojskowej

Zdjęcie: liceum_d1.jpgZdjęcie: liceum_d2.jpgZdjęcie: liceum_d3.jpg

W klasach o kierunku wojskowych zajęcia z przysposobienia wojskowego odbywają się cyklicznie, jeden raz w tygodniu w wymiarze 3 godzi.W trakcie tych zajęć uczniowie poznają: regulaminy Sił Zbrojnych RP, ćwiczą musztrę, doskonalą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łączność, taktykę wojskową, zasady poruszania się i maskowania na polu walki, ochronę przed bronią masowego rażenia a także poznają zasady celowania i budowę broni. Ponadto w trakcie roku szkolnego uczestniczą w poligonach (zimowym i letnim),na których konfrontują zdobytą wiedzę z działaniami praktycznymi. Uzupełnieniem kształcenia wojskowego są comiesięczne szkolenia w jednostce patronackiej.

Zdjęcie: liceum_d5.jpgZdjęcie: liceum_d4.jpgZdjęcie: liceum_d6.jpg

Dodatkowo w ramach przysposobienia wojskowego realizowany będzie program innowacyjności "Zarządzanie bezpieczeństwem". To innowacyjne przedsięwzięcie ma na celu przygotować młodzież do podjęcia pracy w strukturach administracji samorządowej i państwowej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obronności i obrony cywilnej kraju. Po trzyletnim cyklu nauki w liceum uczniowie zdobywają wykształcenie średnie oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności wojskowe, wystawione przez 21 Batalion Dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Szkoła przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych szkołach oficerskich.

Zdjęcie: liceum_d9.jpgZdjęcie: liceum_d7.jpgZdjęcie: liceum_d8.jpg

Uczniowie LO nr XIV należą do Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie (ZS "Strzelec"), biorą udział w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych na terenie miasta Rzeszowa, regionu i kraju oraz w wycieczkach, rajdach, szkoleniach (wspinaczkowych, spadochronowych, nurkowania, medycznych, dowódców drużyn i innych). Liceum ponadto współpracuje z instytucjami państwowymi i pozarządowymi zajmującymi się obronnością kraju (MON, Podkarpacki Zarząd LOK, Komenda Policji w Rzeszowie, Komenda Główna ZS "Strzelec" w Warszawie).

PODSTAWOWE CELE KSZTAŁCENIA

Podstawowe cele kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV wynikają z zadań szkoły oraz wytycznych Kuratorium Oświaty i uwzględniają następujące założenia:

 • Proces kształcenia w liceum ogólnokształcącym o nachyleniu wojskowym ze specjalnością "łączność" ma zapewnić absolwentowi dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdawanie egzaminu dojrzałości oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych,
 • Liceum zapewnia kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju,
 • Szkoła przygotowuje uczniów do działań i zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych, udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka, oraz kształtuje postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

Zdjęcie: liceum_d12.jpgZdjęcie: liceum_d11.jpgZdjęcie: liceum_d10.jpg

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

Zakłada się, że absolwenci liceum ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym powinni znać m.in.:

 • strukturę systemu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej,
 • obowiązki władz lokalnych, instytucji i obywateli w zakresie obronności,
 • potencjalne zagrożenia czasu wojny (współczesne środki rażenia),
 • podstawy prawne, strukturę organizacyjną systemu zarządzania kryzysowego,
 • indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed współczesnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny,
 • zasady zachowania się w wypadku zagrożeń zbiorowych (sposoby alarmowania ludności, zachowanie się podczas ewakuacji),
 • współczesne technologie informatyczne,
 • podstawowe zasady strzelania,
 • organizację i zasadę działania drużyny i plutonu,

Uczniowie po zakończeniu nauki powinni rozumieć m.in.:

 • rolę oraz formy spełniania powinności obronnych przez organy władzy oraz obywateli,
 • rolę międzynarodowego prawa humanitarnego oraz organizacji i instytucji międzynarodowych w łagodzeniu skutków zagrożeń militarnych w odniesieniu do ludności cywilnej,
 • potrzebę ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz konieczność organizowania akcji ratowniczej,,

Zdjęcie: liceum_d13.jpgZdjęcie: liceum_d14.jpgZdjęcie: liceum_d15.jpg

SYLWETKA ABSOLWENTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XIV

Uczniowie po zakończeniu nauki potrafią:

 • korzystać z różnych źródeł informacji (oprogramowanie komputerowe, sieć Internet, mapy, słowniki, encyklopedie, literatura popularnonaukowa, media),
 • rozpoznawać przypadki, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia człowieka,
 • właściwie wykorzystywać materiały i środki pierwszej pomocy,
 • posługiwać się radiotelefonem,
 • posługiwać się podręcznym sprzętem technicznym,
 • posługiwać się mapą topograficzną,
 • sporządzić szkic terenu,
 • przygotować plan akcji ratowniczej,
 • dokonać podstawowego przeglądu, czyszczenia i konserwacji broni strzeleckiej,

Uczniowie po zakończeniu nauki powinni wykazują:

 • potrzebę dalszego zdobywania wiedzy i doskonalenia swojej osobowości,
 • poczucie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa kraju,
 • racjonalne postawy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych,
 • gotowość udzielania pomocy innym ludziom,

Zdjęcie: liceum_d16.jpgZdjęcie: liceum_d18.jpgZdjęcie: liceum_d17.jpg