"Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy"

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 31 stycznia 2017

Projekt "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kategoria Szczegóły
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Telefon: 17 87 54 100
Fax: 17 87 54 100
E-mail: umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl
Okres realizacji projektu: od: 2016-10- 01 do: 2018-10-31
Nr identyfikacyjny projektu: WND-RPPK.09.04.00- 18-0039/16
Wartość całkowita projektu: 9 400 749,38 zł
Kwota dofinansowania z UE: 7 990 636,97 zł*

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 16 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 9.4 PRO WP. Poprzez rozwój oferty edukacyjnej nastąpi wzrost jakości kształcenia zawodowego, wdrożone będą nowe technologie, zwiększona zostanie mobilność zawodów absolwentów. Realizacja praktyk, staży, kursów oraz szkoleń przygotuje uczniów do egzaminu zewnętrznego, a kadrę SZiPKZ do rozwoju lub nabycia dodatkowych kompetencji podnoszących jakość nauczania. Przyczyni się to do zwiększenia liczby absolwentów SZiPKZ w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Powstanie portalu internetowego wzmocni współpracę między PKZ a pracodawcami, co pozwoli na zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów SZiPKZ z Rzeszowa.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

  • Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic;
  • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic;
  • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli;
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli;
  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych;
  • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w 16 SZiPKZ poprzez: poprawę kompetencji 170 nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treściach nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem będą praktyki i staże zawodowe dla 1533 uczniów i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.
W wyniku realizacji projektu wszystkie SZiPKZ uczestniczące w projekcie będą posiadały ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - STAŻE WAKACYJNE 2019 (uczniowie Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Informacja o numerze rachunku bankowego
2. Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
3. Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych oraz zarządzenie
4. Załącznik Nr 1 - Wykaz szkół objętych wsparciem
5. Załącznik Nr 2 - Formularz Rekrutacyjny
6. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o dochodach
9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności
10. Załącznik Nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacynej
11. Załącznik Nr 7A
12. Załącznik Nr 7b
13. Załącznik Nr 8 - Rezygnacja z udziału w stażach/praktykach

DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA - STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1. REGULAMIN
2. UCHWAŁA
3. WZÓR - DZIENNICZEK PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH
4. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
5. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU - BILET MIESIĘCZNY
6. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU - NIEOBECNOŚCI
7. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU - SAMOCHÓD PRYWATNY
8. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU - WYŻSZA KWOTA
9. OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA
10. OŚWIADCZENIE - KORZYSTANIE Z SAMOCHODU PRYWATNEGO
11. UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA Z SAMOCHODU PRYWATNEGO

HARMONOGRAM STAŻY U PRACODAWCÓW DLA UCZNIÓW (II TURA REKRUTACJI)

L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOC
1.Harmonogram staży wakacyjnych dla uczniów 2018 - wszystkie zawody

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE (NAUCZYCIELE ZST)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Zarządzenie i regulamin rekrutacji
2. Ogłoszenie o naborze
3. Załącznik Nr 2 - Formularz Rekrutacyjny
4. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
6. Załącznik Nr 5 - Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych
7. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o dochodach
8. Załącznik Nr 7 - Zgoda na udział nauczyciela w kursach / szkoleniach zawodowych
9. Załącznik Nr 8 - Wykaz osiągnięć zawodowych nauczyciela

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - STAŻE WAKACYJNE 2018 (dotyczy uczniów Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Informacja o numerze rachunku bankowego
2. Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
3. Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych oraz zarządzenie
4. Załącznik Nr 2 - Formularz Rekrutacyjny
5. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o dochodach
8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności

KURSY I SZKOLENIA - 2018 - DOKUMENTACJA (dotyczy uczniów Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Uchwała
2. Ogłoszenie o naborze - kursy i szkolenia dla uczniów
3. Regulamin kursów i szkoleń dla uczniów
4. Karta oceny formalnej
5. Karta oceny merytorycznej
6. Załącznik Nr 2 - Formularz rekrutacyjny
7. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
8. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
9. Załącznik Nr 5 - Formularz rezygnacji z udziału w kursach i szkoleniach zawodowych
10. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o dochodach
11. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o niepełnosprawności
12. Załącznik Nr 8 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej
13. Załącznik Nr 8a - Lista uczestników zakwalifikowanych
14. Załącznik Nr 8b - Rezerwowa lista uczestników

STAŻE - DOKUMENTACJA (dotyczy uczniów Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Uchwała
2. Opinia pracodawcy - wzór
3. Załącznik Nr 2 - wniosek o zwrot kosztów dojazdu
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie przewoźnika
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o korzystaniu z prywatnego samochodu osobowego
6. Załącznik Nr 5 - Upoważnienie do korzystania z samochodu osobowego

STAŻE - TERMINY (dotyczy uczniów Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Ogłoszenie!
2. Terminy staży uczniowskich wraz z przydziałem firm/instytucji

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - STAŻE (dotyczy uczniów Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Informacja o numerze rachunku bankowego
2. Ogłoszenie rekrutacyjne
3. Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
4. Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych
5. Załącznik Nr 2 - Formularz Rekrutacyjny
6. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o dochodach
9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności
10. Załącznik Nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej
11. Załącznik Nr 7a - Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w stażach i praktykach
12. Załącznik Nr 7b - Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w stażach i praktykach
13. Formularz rezygnacji z praktyki/stażu

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - KURSY I SZKOLENIA (dotyczy uczniów Technikum Nr 9)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Ogłoszenie o naborze - kursy i szkolenia dla uczniów
2. Regulamin kursów i szkoleń dla uczniów
3. Załącznik Nr 2 - Formularz rekrutacyjny
4. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
5. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika Projektu
6. Załącznik Nr 5 - Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych
7. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o dochodach
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o niepełnosprawności
9. Załącznik Nr 8 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej
10. Załącznik Nr 10a - Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach
11. Załącznik Nr 10b - Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach
12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - KURSY I SZKOLENIA (dotyczy nauczycieli)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Ogłoszenie o naborze - kursy i szkolenia dla nauczycieli
2. Regulamin kursów i szkoleń dla nauczycieli
3. Załącznik Nr 1 - Wykaz szkół w Rzeszowie objętych wsparciem
4. Załącznik Nr 2 - Formularz rekrutacyjny
5. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika Projektu
7. Załącznik Nr 5 - Rezygnacja z kursów i szkoleń
8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o dochodach
9. Załącznik Nr 7 - Zgoda na udział nauczyciela w kuirsach i szkoleniach
10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej
11. Załącznik Nr 9 - Umowa udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli
12. Załącznik Nr 10 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej
13. Załącznik Nr 10a - Lista rankingowa nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach
14. Załącznik Nr 10b - Lista rezerwowa nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w kursach i szkoleniach
15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE (dotyczy nauczycieli)

L.p. Rodzaj dokumentu Link (PDF)
1. Ogłoszenie o naborze - studia podyplomowe dla nauczycieli
2. Regulamin udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli
3. Załącznik Nr 1 - Wykaz szkół w Rzeszowie objętych wsparciem
4. Załącznik Nr 2 - Formularz rekrutacyjny
5. Załącznik Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa
6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu
7. Załącznik Nr 5 - Rezygnacja ze studiów podyplomowych
8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o dochodach
9. Załącznik Nr 7 - Zgoda na udział nauczyciela w studiach podyplomowych
10. Załącznik Nr 8 - Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej
11. Załącznik Nr 9 - Umowa udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli
12. Załącznik Nr 10 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej
13. Załącznik Nr 10a - Lista rankingowa nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w studiach podyplomowych
14. Załącznik Nr 10b - Lista rezerwowa nauczycieli zakwalifikowanych do uczestnictwa w studiach podyplomowych