DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Materiał opracowany przez: Administracja ZST, •  opublikowano: 3 października 2020r.

WSTĘP DO DEKLARACJI

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.zstrzeszow.pl/.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Daty publikacji i aktualizacji: 01.09.2014r.
Strona aktualizowana jest na bieżąco.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Dane w postaci plików PDF/DOC umieszczane są wprzypadku koniecznościu zachowania standaryzacji dokumentów oraz umożliwieniu ich wypełnienia/edycji przy użyciu komputera;
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie wzorcowych dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury), lub są skanami dokumentów opatrzonych pieczęciami i podpisami (szkoła nie posiada oryginałów w edytowalnej postaci);
W miarę możliwości będziemy dokłądać wszelkich starań, aby nowe treści/dokumenty przygotowywane były poprawnie i odwzorowane także w postaci tekstu;

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020r. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/241-zespol-szkol-technicznych.html dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie.
Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie
35-084 Rzeszów;
ul. Matuszczaka 7;
Tel. 17 7483140 – sekretariat;
Tel. 17 7483144 – dyrektor;
E-mail: sekretariat@zst.resman.pl sekretariat@zstrzeszow.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Eugeniusz Bury, e-mail: ebury@zst.resman.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 31 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespół Szkół technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek częściowo jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Część dydaktyczno-zawodowa jest w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, winda, łazienki), natomiast część ogólno-dydaktyczna nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście główne znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach po prawej stronie lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr tel. 17 748 31 40.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła posiada jedno wyznaczonych miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.Szkoła jest w trakcie całościowego dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

INFORMACJA O DOSTEPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.