III tura rekrutacji do projektu EFS RPO WP 2014-2020

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 21 stycznia 2019

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie III tury rekrutacji uczestników do projektu "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Projekt ten jest skierowany do wszystkich uczniów klas I-III Zespołu Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie. Rekrutacja odbywa się w terminie od 21.01.2019r. do 01.02.2019r.
Liczba uczestników możliwych do zakwalifikowania do udziału w projekcie (uczniów kształcących się w Zespole Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie) wynosi:

  • TECHNICY INFORMATYCY: 10 uczniów
  • TECHNICY MECHANICY: 15 uczniów
  • TECHNICY ELEKTRONICY: 10 uczniów
  • TECHNICY ORGANIZACJI REKLAMY: 10 uczniów

Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zostanie objęty wsparciem w zakresie:
  1. szkolenia w zakresie języka angielskiego zawodowego w wymiarze 30 godzin, dostosowanego tematycznie do kierunku kształcenia (zawodu) ucznia
  2. warsztatów z doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji miękkich (interdyscyplinarnych) w zakresie poprawy samooceny, motywacji do działania, pracy zespołowej, komunikacji, planowania działań, kreatywnego rozwiązywania problemów w wymiarze 20 godzin;
  3. certyfikowanego szkolenia branżowego w wymiarze 25 godzin obejmującego tematycznie: programowanie aplikacji mobilnych (dla techników informatyków), komputerowe wspomaganie projektowania CAD (dla techników mechaników), projektowanie i wdrażanie instalacji inteligentnych domów (dla techników elektroników) oraz fotografię cyfrową, grafikę i fotografię reklamową (dla techników organizacji reklamy)
  4. zdobycia doświadczenia oraz nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu u pracodawcy w wymiarze 150 godzin (realizowanego w miesiącach wakacyjnych: lipiec-sierpień), za którego ukończenie każdy z uczestników otrzyma stypendium w kwocie 997,40 zł

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA


L.p. Szczegóły dokumentu Plik PDF Plik DOCX
1. Ogłoszenie rekrutacyjne do projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na rok 2019
2. Regulamin uczestnictwa w projekcie
3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika
4. Oświadczenie uczestnika