Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Opracowanie: Administracja ZST. Opublikowano: 22 maja 2022r.

Regulacje prawne czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • 20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997r.;
 • 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi – Prawo oświatowe/Dz.U.z 2017 r.poz.60 (z późn. zmianami)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim
L.p. Rodzaj dokumentu Link do dokumentu
1. Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2021-2022
2. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Terminy Rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/

L.p. Termin Rodzaj postępowania
1. Od 16 maja 2022
do 24 czerwca 2022
Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Od 24 czerwca 2022 do
14 lipca 2022 do godz.15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, do której kandydat uczęszczał i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmian we wniosku.
3. 15 lipca 2022 do godz. 10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Od 16 maja 2022
do 11 lipca 2022
Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla uczniów technikum.
5. Od 15 lipca 2022
do 28 lipca 2022, do godz.15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez doniesienie oryginału świadectwa ukończonej przez zakwalifikowanego kandydata szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku zakwalifikowanych kandydatów do technikum również zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do danego typu szkoły (zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej do 24 września 2022, do 30 lipca rodzic kandydata informuje Dyrektora szkoły / Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o braku możliwości przedłożenia takeigo zaświadczenia, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu - informację tę można złożyć elektronicznie, na adres mailowy szkoły sekretariat@zst.resman.rzeszow.pl).
6. 29 lipca 2022, do godz.10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.
7. Do 3 sierpnia 2022 Wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
8. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej i informuje zainteresowanych kandydatów o swojej decyzji.

Informacje dodatkowe

O przyjęciu kandydatów do poszczególnych typów szkół (Technikum Nr 9, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10, XIV Liceum Ogólnokształcące) decydują kryteria zawarte w rozporządzeniu MEN oraz wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uwzględniają one:

 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
 • oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Wykaz przedmiotów, z których będą przeliczane punkty w procesie rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej w 2022r.

Technikum Nr 9 – w zawodzie: technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechanik, technik reklamy

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Liceum Ogólnokształcace Nr XIV

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 10 – w zawodzie: elektronik, elektromechanik, mechanik – monter maszyn I urządzeń, operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • technika,

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748-31-40 lub 17 748-31-43.