ZAWÓD TECHNIK TELEINFORMATYK

Materiał opracowany przez: Eugeniusz Bury, •  opublikowano: 20 kwietnia 2016

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KIERUNKU TECHNIK TELEINFORMATYK

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń oraz usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych), firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym), firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii). Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk może kontynuować edukację na uczelni wyższej, studiując kierunek teleinformatyka lub inne, elektroniczno-informatyczne. Zdobyta wiedza i umiejętności w czasie nauki w technikum będą stanowiły podbudowę do zagadnień omawianych w czasie studiów, takich jak: projektowanie systemów i sieci transmisji cyfrowej wysokich przepływności, projektowanie sieci radiowych i hybrydowych oraz inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych.
Od roku szkolnego 2012/13 kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk zgodnie z nową podstawa programową obejmuje swoim zakresem 2 kompetencje:

  • Kompetencja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • Kompetencja E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
  • Kompetencja E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki,systematycznienastępuje jej ciągły rozwój. Technicy teleinformatycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki.

Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz umożliwia łatwiejsze stawianie czoła nowym wyzwaniom, które wyzwala ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji. Najwięcej ofert pracy w branży teleinformatycznej (ICT – ang. Information and Communication Technologies) skierowane jest do: serwisantów sprzętu komputerowego, sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, architektów systemów teleinformatycznych, administratorów sieci i systemów teleinformatycznych, specjalistów do spraw wsparcia technicznego sprzedaży, specjalistów do spraw sieci rozległych.

Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz umożliwia łatwiejsze stawianie czoła nowym wyzwaniom, które wyzwala ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji. Najwięcej ofert pracy w branży teleinformatycznej (ICT – ang. Information and Communication Technologies) skierowane jest do: serwisantów sprzętu komputerowego, sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, architektów systemów teleinformatycznych, administratorów sieci i systemów teleinformatycznych, specjalistów do spraw wsparcia technicznego sprzedaży, specjalistów do spraw sieci rozległych.