Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Opracowanie: Administracja ZST, 3 października 2020r. /aktualizacja: 09.02.2021r./

Wstęp do deklaracji

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.zstrzeszow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Daty publikacji i aktualizacji: 01.09.2014r. /aktualizacja 9.02.2021r./. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Dane w postaci plików PDF/DOC umieszczane są w przypadku konieczności zachowania standaryzacji dokumentów oraz umożliwieniu ich wypełnienia/edycji przy użyciu komputera,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie wzorcowych dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury), lub są skanami dokumentów opatrzonych pieczęciami i podpisami (szkoła nie posiada oryginałów w edytowalnej postaci),
W miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań, aby nowe treści/dokumenty przygotowywane były poprawnie i odwzorowane także w postaci tekstu.

Data sporządzenia deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020r. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Aktualizacja deklaracji 9.02.2021r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Obsługa jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strona oparta jest o strukturę nagłówków, umożliwiająca szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po niej. Na stronie głównej umieszczono zakładki prowadzące do:

 • informacji o szkole (deklaracji dostępności),
 • kierunków kształcenia,
 • rekrutacji,
 • strefy ucznia (harmonogram roku szkolnego, plan zajęć, praktyki zawodowe),
 • informacji dla ósmoklasisty
Na stronie zamieszczono również skróty prowadzące do:
 • MEiN, KO, CKE, OKE, UM Rzeszów,
 • ePUAP2,
 • Ochrony Danych Osobowych,
 • Deklaracji Dostępności,
 • Danych kontaktowych
 • BIP

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/241-zespol-szkol-technicznych.html dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie: Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, 35-084 Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Tel. 17 7483140 – sekretariat, tel. 17 7483144 – dyrektor. E-mail: sekretariat@zst.resman.pl i/lub sekretariat@zstrzeszow.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Eugeniusz Bury, e-mail: ebury@zst.resman.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 31 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zespół Szkół technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Technicznych jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Część budynku ogólno-dydaktyczna posiada podjazdy, windę, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, część dydaktyczno-zawodowa podjazdy, kolejną windę oraz łazienki dedykowane. Szkoła posiada wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście główne znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania pracownika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach po prawej stronie lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr telefonu 17 74-83-140 (informacja z nr telefonu znajduje się na drzwiach). Istnieje też możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku w każdej sprawie. W celu przemieszczenia między częścią ogólno-dydaktyczną, a dydaktyczno-zawodową można wykorzystać łącznik zakończony z jednej strony windą, z drugiej podjazdem.

Informacja o dostępności tłumacza jęxyka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.