Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZST RZESZÓW

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 28 sierpnia 2021r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 jest programem, który umożliwia realizację wielu działań zmierzających do rozwoju regionu. To program, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Oba te strumienie finansowe wynikają z polityki spójności, realizowanej przez Unię Europejską.

"Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" [2016-2019]

Zespół Szkół Technicznych w latach 2016-2019 zrealizował projekt inwestycyjno - szkoleniowego pod tytułem "Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy" (o numerze: WND-RPPK.09.04.00-18-0032/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Całkowity budżet projektu wynosił 942 500.00 zł (z czego dofinansowanie UE: 848 250.00 zł). Instytucją zarządzającą był Zarząd Województwa Podkarpackiego, natomiast instytucją pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Cele, jakie zrealizowaliśmy w ramach projktu, to m.in. rozwój współpracy naszej szkoły (jako placówki prowadzącej kształcenie zawodowe) z otoczeniem społeczno - gospodarczym (firmy/instytucje), podniesienie oraz usyskanie nowych kwalifikacji zawodwych poszukiwanych na rynku pracy przez naszych uczniów oraz doskonalenie kompetencji zwodowych kadry pedagogicznej ZST Rzeszów prowadzącej kształcenie zawodowe.

Projekt skierowaliśmy przede wszystkim do naszych uczniów. Łącznie wzięło w nim udział aż 145 uczniów Technikm Nr 9 (odpowiednio: 50 informatyków, 35 mechaników, 40 techników reklamy i 20 elektroników). Co zoferowaliśmy w ramach działań? Przede wszystkim certyfikowane kursy i szkolenia branżowe:

  • Programowanie aplikacji mobilnych - dla techników informatyków;
  • Komputerowe wspomaganie projektowania CAD - dla techników mechaników;
  • Projektowanie i wdrażanie instalacji inteligentnych domów - dla techników elektroników
  • Fotografia cyfrowa, grafika i fotografia reklamowa - dla techników reklamy

Ponadto każdy uczestnik projektu odbył szkolenie w zakresie języka angielskiego zawodowego w wymiarze 30 godzin, dostosowane tematycznie do jego kierunku kształcenia oraz został objęty wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji miękkich (interdyscyplinernych) w zakresie popraway samooceny, motywacji do działania, pracy zespołowej, komunikacji, planowania działań, kreatywnego rozwiązywania problemów. Ostatnim działaniem przeznaczonym dla uczestników projektu było zdobycie doświadczenia oraz nabycie nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu u pracodawcy w wymiarze 150 godzin, za które każdy z uczestników otrzymał stypendium w kwocie 997,40 zł.