Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

PROGRAM ERASMUS+ W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Opracowanie: Ireneusz Balawender. Opublikowano: 28 sierpnia 2021r.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Dzięki realizacji programu Erasmus+ osoby uczące się zawodu w Zespole Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą, zdobywać nowe kompetencje i kwalifikacje, odbywać praktyki zawodowe, podwyższać swoje umiejętności językowe i poznawać kulturę i tradycję krajów partnerskich UE. Dzięki szerokiej sieci kontaktów ponadnarodowych jaką posiada ZST Rzeszów, nasi czniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego na terenie wielu krajów UE (Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania). Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia i znacznie poprawić och potencjalne szanse na lokalnym regionalnym poraz europejskim rynku pracy.

Mobilność znacznie ułatwia przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia i wysoce poprawia potencjalne szanse na znalezienie zatrudnienia naszych absolwentów na lokalnym regionalnym poraz europejskim rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w programie, uczniowie mają możliwość otrzymania wartościowych certyfikatów - zarówno branżowych i językowych.

Realizując program Erasmus+ (od 2021 roku nasza placówka jest oficjalnie instytucją akredytowaną do udziału w programie aż do 2027 roku) odpowiadamy na następujące cele:

  • Zapewnienie uczniom warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na dane specjalizacje zawodowe
  • Rozwój metod, form i zakresu współpracy z pracodawcami, mającej na celu kształcenie odpowiadające potrzebom lokalnego, regionalnego i europejskiego rynku pracy
  • Wyrównywanie jakości nauczania przedmiotów zawodowych i języków obcych w zakresie słownictwa branżowego do jakości ich nauczania w partnerskich krajach UE
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji kadry uczącej przedmiotów zawodowych oraz języków obcych wynikające z konieczności podejmowania działań adaptacyjnych do wysokiego poziomu zmienności, złożoności i specyficzności otoczenia społeczno – gospodarczego szkoły
  • Wspieranie uczniów w rozwoju wymaganych przez pracodawców kompetencji miękkich, w szczególności: kompetencji organizacyjnych, cyfrowych (w tym umiejętność przetwarzania informacji, planowania i realizacji nauki/pracy zdalnej opartej na różnorodnych rozwiązaniach/ systemach informatycznych), matematycznych oraz (ze względu na specyfikę szkoły) – kodowania jako kluczowej kompetencji XXI wieku
  • Umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych/językowych/organizacyjnych, niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania;
  • Wykształcenie u uczniów postawy związanej z dążeniem do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i gotowości do przekwalifikowania się, rozwoju ich postaw społecznych, pro-obywatelskich i kształtowanie europejskich wzorców kulturowych;
  • Diagnoza i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych i osobistych
  • Rozwój Szkolnego Inkubatora Technologicznego jako integratora działań i efektów wynikających z realizacji projektów międzynarodowych - promocja i upowszechnienie współpracy oraz jej efektów w środowisku lokalnym, regionalnym i na arenie ogólnopolskiej/europejskiej
  • Efektywna współpraca ponadnarodowa, realizacja działań projektowych i systemowe ukierunkowanie zarządzania szkołą na europejski rozwój zawodowy – ustawiczne budowanie "europejskiej marki" szkoły

Przyjęliśmy założenie, że w każdym przedkładanym do oceny projekcie reprezentowane będą wszystkie zawody, w jakich szkoła prowadzi kształcenie. W skład danej grupy projektowej (liczącej od 12 do 15 uczestników) wchodzą wyłącznie przedstawiciele danego zawodu. Opracowywane wraz z instytucjami partnerskimi programy merytoryczne szkolenia koncentrują się głównie na rozszerzeniu ramowych treści nauczania o wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane na rynku pracy. Dla zawodu techni mechanik są to głownie zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania oraz programowaniem i obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie, technicy informatycy uzyskują dodatkowe kwalifikacje w programowaniu aplikacji (także mobilnych - na urządzenia przenośne), elektronicy w projektowaniu i wdrażaniu systemów sterowania i zarządzania alternatywnymi źródłami energii. Dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy przygotowane są programy związane z grafiką komputerową, projektowaniem środków reklamy, marketingiem i ekonomią oraz fotografią cyfrową i jej obróbką za pomocą specjaistycznego oprogramowania komputerowego.