ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK W ZST RZESZÓW

Materiał opracowany przez: Ireneusz Balawender, •  opublikowano: 12 maja 2017

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK

Uczeń uzyskujący tytuł technika informatyka w Technikum Nr 9 w cyklu kształcenia nabywa szereg umiejętności zawodowych, związanych z: montażem, diagnostyką oraz eksploatacją komputera, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń sieciowych. Posiada umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi. Bardzo istotnym elementem kształcenia jest nabywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w projektowaniu i administrowaniu baz danych i systemów zarządzania bazami danych, programowania aplikacji bazodanowych oraz aplikacji internetowych przy użyciu skryptowych oraz obiektowych języków takich jak VB, Java, JavaScript, PHP czy C#.

Absolwent kierunku technik informatyk w Technikum Nr 9 sprawnie posługuje się także pakietem oprogramowania biurowego oraz zna podstawy tworzenia komponentów graficznych aplikacji oraz stron internetowych. Dzięki zajęciom z języka angielskiego zawodowego absolwenci są w pełni przygotowani do analizowania dokumentacji technicznej sprzętu i oprogramowania w tym języku.

Dzięki szerokiemu zakresowi współpracy z wiodącymi firmami branży informatycznej miasta i regionu, uczelniami wyższymi oraz partnerami z Włoch, Hiszpanii i Niemiec oferujemy naszym absolwentom udział w szerokiej gamie programów praktyk i staży (także międzynarodowych) ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji w zakresie programowania, systemów i sieci komputerowych oraz grafiki komputerowej. Od roku szkolnego 2012/13 kształcenie w zawodzie technik informatyk zgodnie z nową podstawa programową obejmuje swoim zakresem 3 kwalifikacje:

 • Kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Kwalifikacja E.13 - Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
 • Kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internerowych i baz danych oraz administrowanie bazami

ZADANIA ZAWODOWE REALIZOWANE W CYKLU KSZTAŁCENIA

 • dobór komponentów i konfigurowanie systemów komputerowych;
 • stosowanie oprogramowania użytkowego do realizacji określonych zadań;
 • wdrażanie zabezpieczeń sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;
 • posługiwanie się zasadami zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
 • diagnozowanie i konfigurowanie sieciowych urządzeń komunikacyjnych;
 • instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji;
 • analizowanie dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych;
 • podłączanie i konfigurowanie urządzeń techniki komputerowej;
 • lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
 • przeprowadzanie kompletnej diagnostyki konfiguracji i działania hostów sieciowych;
 • wykonywanie projektu sieci lokalnej, dobieranie elementów sieci strukturalnej;
 • dobieranie urządzeń i oprogramowania sieciowego;
 • sporządzanie kosztorysów projektowanej sieci;
 • instalowanie i konfigurowanie sieciowych systemów operacyjnych;
 • konfigurowanie i zarządzanie usługami sieciowymi, projektowanie struktury adresów w sieci;
 • tworzenie podziału sieci na podsieci wirtualne, wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej;
 • tworzenie stron internetowych za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 • tworzenie kaskadowych arkuszy stylów;
 • posługiwanie się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 • instalowanie systemów baz danych i systemów zarządzania bazami danych;
 • modyfikowanie i rozbudowa struktury istniejących baz danych;
 • stosowanie instrukcji, funkcji, procedur, obiektów i metod wybranych języków programowania;
 • tworzenie własnych funkcji, procedur, obiektów i metod obiektowych języków programowania;
 • wykorzystanie języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosowanie skryptów wykonywanych po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TRAKCIE NAUCZANIA

W trakcie 4 lat kształcenia w zawodzie technik informatyk uczeń uczestniczy w zajęciach z 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Pierwszy przedmiot to w zależności od wyboru: geografia lub fizyka, drugi: język obcy nowożytny, matematyka lub informatyka. Przedmioty zawodowe teoretyczne to: podstawy użytkowania komputerów, urządzenia techniki komputerowej, podstawy sieci komputerowych, systemy baz danych. Przedmioty zawodowe praktyczne: pracownia użytkowania komputerów, pracownia diagnostyki urządzeń techniki komputerowej, projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych, administrowanie systemami operacyjnymi, pracownia urządzeń sieci komputerowych, programowanie strukturalne i obiektowe, grafika komputerowa i publikacje internetowe, projektowanie i programowanie aplikacji internetowych, systemy zarządzania bazami danych.

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne doskonalenie kluczowych umiejętności zawodowych. Zajęcia podczas pracowni odbywają się w 10-12 osobowych grupach ćwiczeniowych. Dla zawodu technik informatyk nasza szkoła oferuje zajęcia w następujących pracowniach:

 • Pracownia diagnostyki urządzeń techniki komputerowej

Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają na celu poznanie przez uczniów architektury nowoczesnych komputerów PC, nabycia umiejętności w lokalizowaniu i usuwaniu usterek, konfliktów sprzętowych, poznania zasad dokonywania modernizacji sprzętu oraz nabycia umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi. Uczniowie podczas zajęć praktycznych eksploatują sprzęt komputerowy w zakresie: diagnozowania, montażu, konfigurowania, uruchamiania i przeprowadzania testów podstawowych elementów komputera, urządzeń peryferyjnych oraz elementów aktywnych sieci komputerowej. Uczniowie na zajęciach wykonują diagnozę podzespołów urządzeń techniki komputerowej co pozwala na szybkie wykrycie usterki oraz jej naprawę. W skład tych czynności wchodzą:

 • testowanie płyt głównych – interpretacja kodów błędów, procedura POST,
 • testowanie zasilaczy komputerowych,
 • diagnostyka pamięci operacyjnej RAM,
 • diagnostyka procesora,
 • diagnostyka karty graficznej, dźwiękowej i sieciowej,
 • diagnozowanie i naprawa fizycznie uszkodzonych sektorów dysku twardego,
 • sprawdzanie stanu dysku twardego – temperatury, ilości godzin pracy, parametrów S.M.A.R.T.,
 • monitorowanie stanu podzespołów UTK – temperatury, prędkości obrotowej wentylatorów oraz wartości napięcia,
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych ( monitory, drukarki, skanery, itp.),

Dodatkowo na lekcjach uczniowie dokonują naprawy komputerów PC, laptopów oraz urządzeń peryferyjnych. Dzięki bardzo dobrze wyposażonemu zapleczu sprzętowemu uczniowie mają bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania się do kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kółku informatycznym z zakresu naprawy sprzętu komputerowego, tuningu komputera oraz sieci komputerowych.

Zdjęcie: _MG_6487.jpgZdjęcie: _MG_6486.jpgZdjęcie: _MG_6485.jpg
Zdjęcie: _MG_6488.jpgZdjęcie: _MG_6489.jpgZdjęcie: _MG_6492.jpg
Zdjęcie: _MG_6493.jpgZdjęcie: _MG_6497.jpg
 • Pracownia urządzeń sieci komputerowych

Pracownia urządzeń sieci komputerowych realizowana jest w formie zajęć praktycznych obejmujących poznawanie budowy, zasad konfiguracji, łączenia i diagnostyki szerokiej gamy urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, modemy xDSL, serwery i interfejsy sieciowe). Pracownia obejmuje swoim zakresem także przygotowanie i zasady łączenia urządzeń za pomocą różnego rodzaju mediów transmisyjnych oraz ich diagnostykę. W toku nauki uczniowie przygotowują systemy serwerowe oraz systemy klienckie na komputerach klasy PC oraz planują i wdrażają system i zasady komunikacji pomiędzy jednostkami z wykorzystaniem konfigurowalnych urządzeń sieciowych. Tematyka zajęć obejmuje także monitorowanie i analizę ruchu w sieci komputerowej oraz planowanie i wdrażanie systemu zarządzania siecią z poziomu domeny serwera, oprogramowania routera czy przełącznika.

Zdjęcie: LLL_9940.jpgZdjęcie: LLL_9937.jpgZdjęcie: LLL_9936.jpg
Zdjęcie: LLL_9944.jpg
 • Pracownia systemów zarządzania bazami danych

Systemy Zarządzania Bazami Danych to przedmiot realizowany w ramach kwalifikacji E.14 - Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych. Przygotowuje on uczniów do pracy jako projektant, analityk oraz programista rozwiązań systemowych przetwarzających dane przy użyciu baz danych. Począwszy od systematyki związanej z przedmiotem, poprzez instalację i konfigurację serwerów SQL, kompletny język SQL, projektowanie aplikacji bazodanowych w wybranym języku programowania a na serwerach Oracle oraz języku PL/SQL oraz rozwiązaniach "serwer-side" (PHP, .NET) kończąc. Uczniowie wyposażani są z bogaty zestaw wiedzy i umiejętności, który adekwatny jest do aktualnych potrzeb rynku pracy w dziedzinie informatyki.

Zdjęcie: szbd_d1.jpgZdjęcie: szbd_d3.jpgZdjęcie: szbd_d2.jpg
Zdjęcie: szbd_d6.jpgZdjęcie: szbd_d4.jpgZdjęcie: szbd_d5.jpg
 • Pracownia grafiki komputerowej i publikacji internetowych

Przedmiot Grafika komputerowa i publikacje internetowe rozwija umiejętności uczniów w zakresie grafiki wektorowej, rastrowej oraz trójwymiarowej. Analizy rynku pokazują, że w najbliższych latach poszukiwani będą specjaliści z dziedziny grafiki komputerowej. Każda firma, instytucja, przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku dba o formę i sposób swojej prezentacji zarówno w mediach elektronicznych jak i tradycyjnych. Muszą one zatem oprzeć kreowanie swojego wizerunku na wykwalifikowanych specjalistach z dziedziny grafiki. Dodając do tego program nauczania, który obejmuje tworzenie projektów graficznych na potrzeby sieci Internet, otrzymujemy bardzo ciekawą propozycję dydaktyczną skierowaną do uczniów gimnazjów.

Zdjęcie: _MG_6503.jpgZdjęcie: _MG_6505.jpgZdjęcie: _MG_6510.jpg
Zdjęcie: _MG_6513.jpgZdjęcie: _MG_6517.jpg
 • Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego

Pracownia programowania strukturalnego i obiektowego posiada kilkanaście stanowisk komputerowych do ćwiczeń z przedmiotów programowania komputerów. Umożliwiają one realizację ćwiczeń polegających na tworzeniu algorytmów danych zagadnień a następnie ich realizację w wielu językach programowania. Uczniowie uczą się podstaw programowania w języku C i C++, poznając od podstaw wykorzystanie zmiennych, typów danych, instrukcji warunkowych, iteracyjnych, podprogramów w postaci funkcji. Poznają mechanizmy tworzenia klas i obiektów, ich dziedziczenia oraz zastosowania jako podstawę nowoczesnego sposobu programowania w dzisiejszych czasach.
Celem ćwiczeń prowadzonych w pracowni jest również programowanie i projektowanie aplikacji internetowych. Uczniowie zapoznają się z podstawami i zastosowaniem języka HTML, kaskadowych arkuszy stylów CSS, zarządzając zarówno częścią informacyjną jak i wizualną strony internetowej. Ucząc się języka JavaScript potrafią wzbogacić strony HTML o możliwość interakcji z użytkownikiem oraz sprawdzać poprawność wprowadzonych przez użytkownika informacji. Programy takie są wykonywane po stronie przeglądarki internetowej. Uczniowie mają również możliwość programowania aplikacji po stronie serwera ucząc się od podstaw języka PHP. Potrafią pobierać informacje wprowadzone przez użytkowników strony, właściwie je interpretować oraz generować stronę i przesyłać ją do przeglądarki.

Zdjęcie: LLL_9854.jpgZdjęcie: LLL_9860.jpgZdjęcie: LLL_9857.jpg
Zdjęcie: LLL_9862.jpgZdjęcie: LLL_9863.jpgZdjęcie: LLL_9864.jpg
 • Pracownia układów mikroprocesorowych

Pracownia mieszcząca się w sali nr 69 jest w pełni wyposażoną salą komputerową z 15 stanowiskami dla uczniów, jednym dla nauczyciela, projektorem multimedialnym, stanowiskami do nauki programowania zestawów mikroprocesorowych oraz sterowników logicznych PLC a także programowania strukturalnego i obiektowego. W sali odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów zawodowych elektronicznych i informatycznych. Komputery posiadają odpowiednie oprogramowanie przeznaczone do nauki przedmiotów informatycznych i elektronicznych, a w szczególności do programowania w języku C/C++, JavaScript, PHP. Wykorzystuje się również specjalistyczne oprogramowanie do zestawów mikroprocesorowych i sterowników PLC. Komputery pracują w sieci LAN, dostępna jest kolorowa drukarka do formatu A4 i A3.
Ponadto na wyposażeniu pracowni znajdują się zestawy mikroprocesorowe DSM-51 oraz sterowniki PLC Siemens. Do dyspozycji są urządzenia zewnętrzne takie jak czytniki kart, makiety obiektów sterowania, robot jeżdżący i chodzący, ramię robota, zestawy edukacyjne itp. W pracowni 69 uczniowie uczą przede wszystkim podstaw programowania, algorytmiki, programowania strukturalnego i obiektowego, programowania sterowników mikroprocesorowych, programowania sterowników logicznych. Uczniowie w ramach zajęć w pracowni mikroprocesorowej przygotowują się do egzaminów z kwalifikacji EE.22 (Eksploatacja urządzeń elektronicznych) w zawodzie technik elektronik oraz EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych) w zawodzie technik informatyk.

Zdjęcie: DSC02826.JPGZdjęcie: DSC02829.JPGZdjęcie: DSC02834.JPG
Zdjęcie: DSC_0244.jpgZdjęcie: DSC_0254.jpgZdjęcie: DSC_0248.jpg