REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Materiał opracowany przez: Iwona Ulanowska, •  opublikowano: 12 marca 2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/.
Etapy naboru na rok szkolny 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV, Technikum Nr 9 oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym7.05 – 11.06.2018r.10 – 31.07.2018r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego22 – 26.06.2018r.
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy7.05 – 27.06.2018r.10.07 – 7.08.2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych29.06.2018r.
godz. 10:00
22.08.2018r.
godz. 10:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu29.06 – 6.07.2018r.22 – 24.08.2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych9.07.2018r.
godz. 10:00
27.08.2018r.
godz. 10:00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole10.07.2018r.27.08.2018r.

Zarządzenie dotczące rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim

L.p. Rodzaj dokumentu Plik PDF
1.Zarządzenie Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 roku

Przedmioty brane pod uwagę w danym typie szkoły:

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 9:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • informatyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,

Przedmioty brane pod uwagę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • informatyka lub zajęcia techniczne,

Kandydaci do szkoły składają:

 • Podanie na formularzu,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE,
 • Dwie fotografie,
 • Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata.

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748 31 40 lub 17 748 31 43.

Zdjęcie: mapa_d1.png