Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022

Materiał opracowany przez: Iwona Ulanowska, •  opublikowano: 22 kwietnia 2021r.

Regulacje prawne czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997r.;
 • 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi – Prawo oświatowe/Dz.U.z 2017 r.poz.60 (z późn. zmianami)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

L.p. RODZAJ DOKUMENTU LINK
1. Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2021-2022
2. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Terminy Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/

L.p. TERMIN POSTĘPOWANIE
1. Od 17 maja 2021
do 21 czerwca 2021
Złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2. Od 25 czerwca 2021
do 14 lipca 2021, do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, do której kandydat uczęszczał i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmian we wniosku.
3. 22 lipca 2021 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Od 17 maja 2021
do 26 lipca 2021
Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla uczniów technikum.
5. Od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021, do godz.15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez doniesienie oryginału świadectwa ukończonej przez zakwalifikowanego kandydata szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku zakwalifikowanych kandydatów do technikum również zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do danego typu szkoły (zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej do 24 września 2021, do 30 lipca rodzic kandydata informuje Dyrektora szkoły/Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o braku możliwości przedłożenia takeigo zaświadczenia, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu - informację tę można złożyć elektronicznie, na adres mailowy szkoły sekretariat@zst.resman.rzeszow.pl).
6. 2 sierpnia 2021, do godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
7. 02–05 sierpnia 2021 Wniesienie do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
8. 06–08 sierpnia 2021 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej i informuje zainteresowanych kandydatów o swojej decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

O przyjęciu kandydatów do poszczególnych typów szkół (Technikum Nr 9, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10, XIV Liceum Ogólnokształcące) decydują kryteria zawarte w rozporządzeniu MEN oraz wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uwzględniają one:

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
 2. oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych
 3. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Wykaz przedmiotów, z których będą przeliczane punkty w procesie rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej w 2021r.

Technikum Nr 9 – w zawodzie: technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechanik, technik reklamy

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Liceum Ogólnokształcace Nr XIV

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 10 – w zawodzie: elektronik, elektromechanik, mechanik – monter maszyn I urządzeń, operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748-31-40 lub 17 748-31-43.

Zdjęcie: mapa_d1.png