REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Materiał opracowany przez: Iwona Ulanowska, •  opublikowano: 30 kwietnia 2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

WAŻNA INFORMACJA ORGANIZACYJNA! Rekrutacja – zmiana terminów – zarządzenie Nr 11 /2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szczegóły: LINK

Składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/ .
Etapy naboru na rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV, Technikum Nr 9 oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05 – 19.06.2019r.
12-17.07.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 13.05 – 4.07.2019r. 12.07 – 2.08.2019r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
do do 31.05.2019r. do do 31.07.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
do 11.06.2019r. do 1.08.2019r.
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 17 – 18.06.2019r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 21 – 25.06.2019 r.
do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28.06.2019r. do 2.08.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5.07.2019r.
do godz. 10:00
6.08.2019r.
do godz. 10:00
Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 8.07.2019r. do 6.08.2019r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii 5-10.07.2019r. 6 – 8.08.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2019 r.
do godz. 10:00
9.08.2019 r.
do godz. 10:00
Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12.07.2019r. 9.08.2019r.

Przedmioty brane pod uwagę w danym typie szkoły dla absolwentów gimnazjum:

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 9:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • zajęcia techniczne,

Przedmioty brane pod uwagę w danym typie szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 9 w zawodach: technik elektronik oraz technik mechanik:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informatyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 9 w zawodach: technik informatyk oraz technik reklamy:

 • język polski,
 • język angielski,
 • matematyka,
 • informatyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • informartyka,

Przedmioty brane pod uwagę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10

 • język polski,
 • język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
 • matematyka,
 • zajęcia techniczne,

Kandydaci do szkoły składają:

 • Podanie na formularzu,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE,
 • Dwie fotografie,
 • Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata.

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 17 748 31 40 lub 17 748 31 43.

Zdjęcie: mapa_d1.png