Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO - OPW

Opracowanie: Barbara Gajewska. Opublikowano: 11 marca 2024r.

To propozycja kształcenia dla uczniów, którzy swoją przyszłość chcą związać z pracą w służbie wojskowej czy w innych formacjach służb mundurowych

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W oddziałach OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego. Na prowadzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego Minister Obrony Narodowej udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Podstawowy zakres, w jakim udzielane jest wsparcie finansowe, dotyczy:

  • ubioru umundurowania ucznia;
  • doposażenia szkoły w sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany do realizacji zajęć z edukacji wojskowej

Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego

Program Oddziałów Przygotowania Wojskowego, realizowany przez szkołę, odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych przez szkołę to: 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych oraz dodatkowo 50 godzin zajęć praktycznych, realizowanych w formie obozu szkoleniowego. Nauka w klasie OPW to także uczestnictwo w zawodach strzeleckich, sportowo-obronnych, konkursach wiedzy historycznej i wojskowej, turniejach musztry oraz uroczystościach patriotycznych. OPW - służy nie tylko zdobywania wiedzy wojskowej, ale także umiejętności praktycznych oraz sprawności fizycznej, którą można osiągnąć między innym poprzez szkolenie wojskowe, realizowane przez żołnierzy jednostki patronackiej (na postawie zawartego porozumienia pomiędzy szkołą a 21 batalionem dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie).

Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego

W toku realizacji programu szkolenia OPW uczniowie poznają:

  • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej
  • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych i musztry
  • ceremoniał wojskowy
  • podstawy wychowania wojskowego
  • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego
  • zasady rozpoznania wojskowego
  • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego

Korzyści wynikające z OPW

[1] Absolwent OPW otrzyma dodatkowe punkty podczas rekrutacji na wszystkie uczelnie wojskowe (ujęte w uchwałach akademii wojskowych), [2] absolwenci OPW są uprawnieni do odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego i złożenia przysięgi wojskowej, stając się żołnierzami dobrowolnej służby wojskowej lub żołnierzami rezerwy, [3] absolwenci OPW uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, [4] absolwenci mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej - w czasie trwania studiów wyższych - z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako ukończenia szkolenia w klasie OPW, [5] absolwenci OPW mają gwarancję stabilnego zatrudnienia oraz dobrych zarobków w wojsku jako żołnierze zawodowi.

Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego Kształcenie w Odziale Przygotowania Wojskowego