Stopień kontrastu:

A A A A

Rozmiar czcionki:

A A A

Ikona kontaktu telefonicznego

+48 17 74-83-140

Ikona kontaktu emailowego

sekretariat@zst.resman.pl

Zespół Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

"Rzeszowskie Szkoły Zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2"

Opracowanie: Eugeniusz Bury, Ireneusz Balawender. Opublikowano: 18 maja 2021r.

Projekt "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2" dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost jakości oraz poprawa warunków kształcenia w placówkach szkolnictwa zawodowego w 9 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią koronawirusa COVID-19. Projekt dedykowany jest dla 9 SZiPKZ, ich uczniów i nauczycieli.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów zawartych w zadaniu 9.4. Dzięki rozszerzeniu oferty edukacyjnej nastąpi wzrost jakości kształcenia zawodowego, wdrożone będą nowe technologie, zwiększona zostanie mobilność zawodowa absolwentów. Realizacja praktyk, staży, kursów oraz szkoleń przygotuje uczniów do egzaminu zewnętrznego, a kadrę SZiPKZ do rozwoju lub nabycia dodatkowych kompetencji podnoszących jakość nauczania. Przyczyni się to do zwiększenia liczby absolwentów SZiPKZ w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

  • Kursy prowadzenia nauczania w formie zdalnej dla nauczycieli wraz z zakupem doposażenia;
  • Kursy i szkolenia doskonalenia dla nauczycieli;
  • Kursy zawodowe dla uczniów i uczennic;
  • Organizacja staży u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic;
  • Doposażenie pracowni szkolnych;

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

  • podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez poprawę kompetencji nauczycieli, udoskonalenia umiejętności w stosowaniu metod sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji na rynku pracy;
  • uzupełnienie kwalifikacji uczniów, dzięki czemu nastąpi podniesienie zdawalności egzaminów i wzrost zatrudnienia w zawodzie (przygotowanie uczniów do efektywnego wejścia na rynek pracy);
  • stworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach metod nauczania;
  • dzięki nowemu doposażeniu pracowni warunki kształcenia zawodowego będą odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy, udoskonalenie u nauczycieli kompetencji w obsłudze aplikacji na platformie Microsoft 365 Office365, poprawa nauczania na odległość (nauczanie zdalne);
  • dzięki odbytym stażom w nowoczesnych, pełnych innowacji firmach, uczniowie poznają środowisko pracy, staną się konkurencyjni na rynku pracy.